Pharmacognosy And Phytochemistry: 1St International Congress Munich, 1970 1971